یک آخر هفته ای جذاب با طعم کارآفرینی

11-13 مهر ماه 1397

رزومه دکتر مهدی سالاری

ریاست منطقه ویژه علم و فناوری یزد