یک آخر هفته ای جذاب با طعم کارآفرینی

11-13 مهر ماه 1397

ثبت نام کارگاه ها

 فرم ثبت نام کارگاه :

 

به منظور شرکت در کارگاه مدنظر فرم زیر را تکمیل نمایید.
 

نام :  نام خانوادگی :
کد ملی : رشته تحصیلی :
سطح تحصیلات : شماره همراه :
پست الکترونیک :  
نام کارگاه : ساعت کارگاه :8+2: