یک آخر هفته ای جذاب با طعم کارآفرینی

11-13 مهر ماه 1397

تیم ما

مهندس رضا هیبتی

تیم اجرایی
  • عظمت جهان و تنوع مردمانش را با سفر می توان شناخت که هرچه بیشتر سفر کنی بیشتر عاشق هم نوعان می شوی و خدا را بهتر می شناسی
  •  مدیر بهره برداری شهرک سلامت اصفهان  

دکتر زهرا کاظمی

تیم اجرایی
  • محقق در حوزه گردشگری سلامت
  • دکتری گردشگری از دانشگاه مینهو پرتقال

خانم عاطفه زارع

تیم اجرایی
  • هر چه در جستن آنی، آنی
  • کارشناس ارشد مدیریت کلینیک از دانشگاه  ILS آلمان

آقای میلاد نوایی

تیم اجرایی
  • کارشناس بازاریابی، مدیر اجرایی گردشگری سلامت شرکت پنجره ها و از فعالین صنعت گردشگری سلامت در حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس