یک آخر هفته ای جذاب با طعم کارآفرینی

11-13 مهر ماه 1397

برنامه سخنرانی ها

 

 

برنامه سخنرانی "کنفرانس و دستاورد های نمایشگاه" به زودی اعلام خواهد شد